ALGEMEEN

Op alle aanbiedingen van Ckylo B.V. (hierna te noemen opdrachtnemer) via de website en alle overeenkomsten, die voorvloeien uit de acceptatie van de aanbiedingen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Ckylo BV volgen volledig de richtlijnen en voorwaarden.

 

Artikel 1 - Algemeen

a.          De bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer en/of leasemaatschapij en de klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

b.          De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachtnemer ten behoeve van klant, waarvoor opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van diensten van derden.

c.          De toepasselijkheid van mogelijke algemene voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

d.          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2 - De aanbieding

a.          De aanbieding van de opdrachtnemer wordt elektronisch uitgebracht via de website.

b.          Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

c.          De gepubliceerde modellen, afbeeldingen, alsmede de technische specificaties, zijn slechts als aanduiding getoond.

d.          De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in informatie en/of getoonde modellen en afbeeldingen op de websites van opdrachtnemer.

e.          De intentie tot aanvaarding van de aanbieding door klant geschiedt op elektronische wijze door bevestiging op de website.

f.              De intentie tot aanvaarding van de aanbieding wordt door opdrachtnemer elektronisch en schriftelijk bevestigd aan de klant, onder vermelding van een termijn waarbinnen de aanbieding van kracht is.

g.             De aanvaarding van de aanbieding door de klant geschiedt door het ondertekend retourneren van de elektronisch en schriftelijk bevestigde aanbieding en is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

h.          Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft de bevestigde aanbieding gedurende 5 werkdagen van kracht, mits de aangeboden auto nog beschikbaar is.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

a.          De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door opdrachtnemer van een door de klant ondertekende en zo aanvaarde aanbieding. De opdrachtnemer verstrekt de eventueel betrokken partij een afschrift van de tot stand gekomen overeenkomst.

b.          Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden de intentie tot aanvaarding van een aanbieding weigeren of daaraan nadere voorwaarden verbinden.

c.          Aanvullingen en of wijzigingen van een tot stand gekomen overeenkomst, inclusief annulering, zijn slechts geldig indien zij zowel door opdrachtnemer als door klant schriftelijk zijn vastgelegd.

 

 Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst bevat in ieder geval, maar niet uitsluitend de volgende onderdelen:

·            De omschrijving van de auto met eventuele toebehoren.

·            De prijs van de auto op het moment van verkoop en de verstrekte korting.

·            De eventueel overige bijkomende kosten van de auto, zoals onder anderen maar niet uitsluitend de afleverkosten, de legeskosten en de verwijderingsbijdrage.

·            De vermoedelijke leverdatum van de auto.

·            De van toepassing zijnde garantiebepalingen, waarbij de dealer of een derde als garantiegever optreedt.

·            Een omschrijving van de overige diensten of producten waarvan de klant heeft aangegeven deze te willen afnemen.

·            De prijs van overige diensten en producten.

·            De wijze van betaling.

 

Artikel 5 - Prijswijzigingen/stijging

a.          Prijswijzigingen van de aanbiedingen op de websites van opdrachtnemer kunnen dagelijks ad hoc worden aangepast.

b.          Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.

 

Artikel 6 - Ontbinding

a.          Van wege de wettelijke regeling koop op afstand heeft de klant gedurende vijf werkdagen na ontvangst van de auto het recht de koop zonder opgaven van redenen te ontbinden (conform artikel 7:46 sub d BW). De ontbinding komt tot stand door dit binnen de gestelde termijn schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer.

b.          Indien er voor of tijdens het afsluiten van de overeenkomst sprake is van gelijktijdige aanwezigheid van klant, en/of opdrachtnemer dan wel een bevoegde vertegenwoordiger van opdrachtnemer, is er geen sprake van koop op afstand en vervalt de in lid a. genoemde mogelijkheid tot ontbinding.

c.          In geval van ontbinding overeenkomstig lid a. kan de dealer en/of opdrachtnemer de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak in rekening brengen.

 

Artikel 7 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van klant die worden vermeld op de orderbevestiging worden door opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 

Aan de hand van deze verwerking kan opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren naar de klant nakomen; klant een optimale service geven om het contract af te sluiten. Persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. 

 

Artikel 8 – Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.